Ubezpieczenia dla
przedsiębiorstw


ubezpieczenia dla przedsiębiorstw płock 2
Dzięki zdobytemu doświadczeniu, na bieżąco uzupełniamy naszą ofertę o najnowsze rozwiązania produktowe, gwarantujące bezpieczeństwo Twojej działalności. Znakomita kadra zapewnia naszym Klientom ofertę i obsługę na najwyższym poziomie.

ubezpieczenia firm płock 2
Nasza oferta ubezpieczeniowa dostosowana jest do oczekiwań zarówno wymagających Klientów, jak też tych, którym zależy na ochronie jednego, wybranego ryzyka.

Nasi eksperci specjalizują się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań w oparciu o bogatą ofertę ubezpieczeniową.

Zakres ubezpieczenia zależy od wyboru ubezpieczającego. Może obejmować wyłącznie ryzyka podstawowe: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego i być rozszerzany, aż do pokrycia typu all risks (czyli od wszystkich ryzyk nie wyłączonych wyraźnie w umowie).

W zakres ubezpieczenia mienia wchodzą:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń (awarii),
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych,
 • ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych,
 • ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenie utraty zysku,
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Programy ubezpieczeniowe, komunikacyjne dla firm są opracowywane indywidualnie. Nasz dedykowany specjalista przedstawi unikalną propozycję ochrony z uwzględnieniem zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do Państwa potrzeb.

Ubezpieczenie komunikacyjne dla firm obejmują:

 • ubezpieczenie OC,
 • ubezpieczenie autocasco,
 • ubezpieczenie assistance,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • ubezpieczenie szyb.

Naszą ofertę ubezpieczeń flotowych kierujemy do przedsiębiorców, którzy użytkują i deklarują do ubezpieczenia flotę pojazdów. Programy ubezpieczeniowe opracowywane są indywidualnie przez dedykowanego specjalistę flotowego (opiekuna) z uwzględnieniem zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do wymagań, oczekiwań i specyfiki danej floty.

Ubezpieczenia transportowe to zabezpieczenie przewożonego mienia od wszelkich ryzyk (all risks) lub od ryzyk nazwanych

W zakres ubezpieczenia transportowego wchodzą:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora,
 • ubezpieczenie jachtów i sprzętu pływającego,
 • casco taboru kolejowego,
 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
 • cargo międzynarodowe oparte o londyńskie Klauzule Instytutowe,

Wśród ubezpieczeń osobowych dla przedsiębiorstw wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie chroni od szkód powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. Ubezpieczenie to oznacza wiele korzyści dla pracodawcy i pracownika, m.in.:

 • zmniejsza ryzyko wypłaty z budżetu firmy na odszkodowania dla pracowników i rodziny w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
 • pozwala skutecznie bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony pracowników,
 • ochrona zdrowia i życia w czasie wykonywania czynności służbowych,
 • odprawa pośmiertna dla rodziny,
 • gwarancja pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji oraz operacji plastycznej niezbędnych po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku,
 • uwypłata świadczenia za każdy dzień nieobecności w pracy oraz pobytu w szpitalu.

Ubezpieczenie kosztów leczenia. Ubezpieczenie rekompensuje niezbędne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu. Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • koszty leczenia,
 • koszty transportu i repatriacji,
 • koszty ratownictwa,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • bagaż,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance.

Grupowe Ubezpieczenie Pracowników to produkt czysto ochronny. Zabezpiecza Ubezpieczonego, jego życie i zdrowie oraz jego najbliższą rodzinę - małżonka, partnera oraz pełnoletnie dziecko - przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Chroni także współubezpieczonych: rodziców, teściów i dzieci Ubezpieczonych.

Zaletami ubezpieczenia są także:

 • dodatkowy atut w procesie rekrutacji nowych pracowników,
 • sposób motywowania i budowania pozytywnych relacji pracodawcy z pracownikiem,
 • możliwość zaliczenia składek ubezpieczeniowych w koszty uzyskania przychodu,
 • zwolnienie z odprawy pośmiertnej w przypadku finansowania składki przez pracodawcę,
 • możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

Gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczające realizację kontraktów

Oferta gwarancji ubezpieczeniowych może obejmować:

 • gwarancje zapłaty wadium,
 • gwarancje należytego wykonania umowy,
 • gwarancje należytego usunięcia wad i usterek,
 • gwarancje zwrotu zaliczki,
 • gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty należności celnych i podatkowych,
 • gwarancje stanowiące zabezpieczenie dla uzyskania koncesji, instruktorów i wychowawców,
 • gwarancje stanowiące zabezpieczenie umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych,
 • gwarancje środowiskowe,
 • gwarancje na rzecz Agencji Rynku Rolnego (ARR), w tym gwarancje stanowiące zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej,
 • gwarancje ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, a także gwarancje niezbędne dla uzyskania koncesji lub dofinansowania projektów ze środków unijnych.

Prowadzenie działalności gospodarczej we współczesnym otoczeniu prawnym to ryzyko długotrwałego ponoszenia odpowiedzialności, aż do upływu wieloletnich okresów jej przedawnienia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi doskonałe wsparcie dla przedsiębiorstwa w przypadku zagrożenia jego interesów prawnych.

Do ubezpieczeń OC dla firm zalicza się:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku,
 • ubezpieczenie pracowników ochrony,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności projektanta i wykonawcy systemów komputerowych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i wychowawców,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków statutowych organów lub dyrekcji spółki oraz prokurentów.
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną dane elektroniczne od szkód wyrządzonych przez wirusy komputerowe i ataki hakerskie oraz nieuczciwych pracowników.

Oferta skierowana jest do polskich przedsiębiorstw, które przetwarzają dane elektroniczne, m.in.:

 • firm produkcyjnych i handlowych,
 • sklepów internetowych (e-commerce),
 • hoteli,
 • hurtowni budowlanych,
 • pośrednictw finansowych,
 • sektora edukacji,
 • sektora ochrony zdrowia, szpitali.

Ubezpieczenie aerocasco i odpowiedzialności cywilnej skierowane jest do operatorów bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 25 kg.

Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że zwiększa się komercyjne wykorzystanie dronów. Znajdują one zastosowanie w nieruchomościach, geodezji, badaniach naukowych i branży reklamowej. Dodatkowo stanowią nieodłączny element wydarzeń masowych, a także zyskują na uznaniu jako forma rozrywki.

Zalety ubezpieczenia:

 • warunki stworzone i dostosowane do bezzałogowych statków powietrznych,
 • pierwsze tego typu ubezpieczenie aerocasco w Polsce,
 • ochrona nie tylko wobec osób trzecich (OC), ale i ubezpieczonego drona (AC),
 • ubezpieczenie dedykowane dla komercyjnych i niekomercyjnych użytkowników.


Nasi partnerzy